Hrvatske blues snage

Kategorije članova

Izložba slika Božidara Milinovića aka Mr. Jazz-a ”The Essential Collection”, Sisak, Hotel “Bijela lađa”. Otvorenje u petak 30.3. u 19.30.

Acoustic Mojo - Zvjezdana prašina, četvrtak 17.5.

Ben Dover band - Dani Zapruđa 2012, subota, 19.5.

Mojo Stuff - Konoba Lido, subota 26.5.

Mojo Stuff - Retro Music Festival, Novi Vinodolski 29.6.

svaki utorak - Blues session - Hard Place

svaki četvrtak - Blues session - Klub Soba


srijeda 16.5. - LIVE MUSIC @ BBF - Blues up Band
petak 18.5. - LIVE MUSIC @ BBF - ŠlafRock
subota 19.5.- LIVE MUSIC @ BBF - FLAVAROOM
nedjelja 20.5. - BIKERS BUVLJAK @ BBF

12.05.2012. – subota - NEXUS & Pelin party
13.05. nedjelja - NE RADIMO
14.05. ponedjeljak - DOKTOR VAM PREPORUČA
15.05. utorak - BLUES UTOROCK - session & free klopa
16.05. srijeda - HR DEMO KLUB - MINISTARSTVO NAPADA, DEAD FISH, SCARLET NOTES
17.05. četvrtak - BIBLE BLACK - In memoriam Ronnie James Dio
18.05. petak - ONE WAY
19.05. subota - NATURALNA MISTIKA - Bob Marley tribute
20.05. nedjelja - ČAGA 60-tih - VIS BOHEMI


Vijesti iz svijeta

IZBOR IZ GALERIJE
Bira Dantes
Doc Johsnon uručuje IBC plaketu Golubanu
STATISTIKA
Trenutno posjetitelja: 4
Najviše odjednom: 131
Dana: 30/09/2011
Zadnja posjeta: 27/07/2017

Želite postati član?
Ispunite PRISTUPNICU Hrvatskim Blues Snagama!
Ispunjenu pristupnicu pošaljite na .
O vašem statusu članstva bit ćete obaviješteni putem e-maila.


Stranica: 2 od 4 |  <  1 2 3 4 >

Stranica: 2 od 4 |  <  1 2 3 4 >

Certifikat Hrvatskih blues snaga

Poduprite aktivnosti Hrvatskih blues snaga učlanjenjem!

Članarina vrijedi za tekuću godinu i istječe sa 31.12.
Pogodnosti koje ostvaruju članovi HBS!

Hrvatske blues snageHrvatske blues snage

Svaki član HBS - redovni i prijatelj, uz člansku iskaznicu dobiva poklon HBS.
Članarina za Redovnog člana iznosi 300,00 kuna godišnje, a za Blues prijatelja 150,00. Vrstu članstva označavate u Pristupnici.
Član HBS ima pravo na dodatni popust na narudžbe iz blues webshopa, popust mogu iskoristiti 2 puta godišnje na kupnju do 5 artikala ukupno u iznosu od 25% po pojedinoj narudžbi.
Izvođači u redovnom članstvu HBS (za grupe ili dua najmanje jedan član u redovnom članstvu) sudjeluju u programima koje organizira HBS, po planu i programu koje odredi Predjedništvo HBS.
U programima kojima HBS sudjeluje kao suorganizator, zajedno sa trećom stranom, poput, tematskih večeri bluesa, Zagreb International Blues Festival, ostali programi u dogovoru, pravo prvenstva imaju redovni članovi HBS.
Svaki član HBS - redovni i prijatelj, ima pravo na jednu besplatnu ulaznicu godišnje, za festival ili program u kojima je organizator ili suorganizator HBS.
Redovni član HBS u slučaju prijave na Croatian Blues Challenge plaća 50% kotizacije za prijave na takmičenje.
U slučaju da HBS dokumentira, audio i (ili) video program koji organizira samostalno ili u dogovoru sa trećom stranom, redovni član HBS-a ima pravo na popust pri ustupanju materijala, a sukladno potpisanom .ugovoru s izvođačem.
Redovni član ima pravo na objavu tekstova na web stranici croblues, najave koncerata, promocije, recenzije albuma (redovnih izdanja), uz dostavu materijala (fotografija i tekstova) administratoru portala
Ostvaruje popust uz predočenje iskaznice u trgovinama Mega Muzika – Art Centar d.o.o, a Mega Muzika će organizirati i posebne akcije za članove HBS tijekom godine.
Ostvaruje prednost i popust pri kupovini ulaznica za koncerte koje organizira Spona d.o.o. i nosače zvuka u izdanju Spone d.o.o.
Ostvaruje prednost i popust pri kupovini ulaznica za koncerte koje organizira Hard Place d.o.o.

Statut udruge Hrvatske blues snage

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01), Osnivačka skupština udruge Hrvatske blues snage, održana 25. lipnja 2010. godine, donijela je

STATUT

Udruge
HRVATSKE BLUES SNAGE
I
OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: HRVATSKE BLUES SNAGE
Naziv udruge na engleskom jeziku je: CROATIAN BLUES FORCES
Skraćeni naziv udruge je: HBS
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: CBF
Sjedište udruge je u Zagrebu, A. Žaje 58.

Članak 3.

Udruga Hrvatske blues snage je neprofitna pravna osoba, registrirana pri nadležnom tijelu za registraciju udruga u Gradu Zagrebu.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom i to uz gornji obod manjim slovima – CROATIAN BLUES FORCES, u sredini većim slovima - HRVATSKE BLUES SNAGE a uz donji obod pečata ZAGREB.
Udruga može imati i svoj logotip. Odluku o izgledu i upotrebi logotipa donose osnivači posebnom odlukom.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Glavni tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE


Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja i propagiranja blues glazbe te blues kulture te poboljšanje vrednovanja i zastupljenosti blues glazbe u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:
- organiziranje i podupiranje glazbenih i multimedijskih akcija, te ostalih oblika unapređenja blues kulture
- ustanovljavanje festivala i natjecanja blues izričaja
- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih međunarodnih organizacija i udruga
- održavanje stručnih radionica usmjerenih na promicanje i poboljšanje kvalitete blues glazbenika
- obavljanje promidžbene djelatnosti vezane uz djelatnosti udruge,(izdavanje publikacija vezanih uz djelatnosti)...
- snimanje i objavljivanje ostvarenih scenskih i glazbenih radova na pripadajućim medijima (CD; DVD; video vrpce, spotovi, CD-ROM... )
- pokretanje i održavanje vlastite internet stranice
- uspostavljanje i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, posebice putem vlastite internet stranice,
- javnim priopćavanjem.

III
ČLANSTVO U UDRUZI


Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja svojim djelovanjem doprinosi unapređenju i promicanju blues glazbe i blues kulture uopće.

Članak 10.

Zahtjev za primitak u članstvo podnosi se jednom od članova Predsjedništva, koje na temelju obrazloženog zahtjeva donosi odluku.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Glavni tajnik Udruge.

Članak 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:
- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom
- neplaćanjem članarine
- isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV
TIJELA UDRUGE


Članak 15.

Tijela Udruge su:
- Skupština,
- Predsjednik
- Glavni tajnik
- Predsjedništvo

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge, odnosno članovi – pravne osobe – putem ovlaštenih predstavnika.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u dvije godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Članove koji su pravne osobe u skupštini predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe ili druga osoba temeljem posebne punomoći.

Članak 20.

Skupština udruge:
- utvrđuje politiku razvitka Udruge,
- donosi i mijenja Statut Udruge,
- donosi financijski plan i završni račun,
- donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, i Glavnog tajnika Udruge,
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
- daje smjernice za rad Udruge,
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 21.

Predstavničke i zastupničke funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 22.

Predsjednik:
- zastupa Udrugu,
- saziva Skupštinu Udruge,
- rukovodi radom Skupštine Udruge,
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
- zajedno s Glavnim tajnikom imenuje dopredsjednika(e) i Izvršnog tajnika(e) udruge
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Glavni tajnik.

GLAVNI TAJNIK

Članak 24.

Glavnog tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine.

Glavni tajnik Udruge
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- zajedno s Predsjednikom imenuje dopredsjednika(e) i Izvršnog tajnika(e) udruge
- upravlja imovinom Udruge,
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge, te o istom podnosi izviješće,
- vodi registar članova,

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

PREDSJEDNIŠTVO HBS

Članak 26.

Predsjedništvo HBS je najviše kolegijalno izvršno tijelo HBS.
Predsjedništvo HBS ima najmanje 4 člana.
Članovi Predsjedništva su Predsjednik HBS, Glavni tajnik HBS, te imenovani dopredsjednik(ci) i izvršni tajnik(ci) HBS od strane Predsjednika HBS.
Moguće je imenovati više od jednog dopredsjednika ili izvršnog tajnika.

Mandat članova Predsjedništva je 4 (četiri) godine.
Mandat članu Predsjedništva može prestati i ranije i to odlukom tijela temeljem kojeg je isti i postao član Predsjedništva HBS.

Članak 27.

Predsjedništvo obavlja slijedeće poslove:
- vodi tekuće poslove HBS
- odlučuje o izmjeni adrese sjedišta
- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- odlučuje o zahtjevima za primitak u članstvo
- podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge.
- prihvaća ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji
- odlučuje o svim aktivnostima za koje je nužno brzo I neodgodivo postupanje.
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 28.

Predsjedništvo održava sjednice po potrebi a najmanje jednom mjesčno. Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako su sjednici prisutna najmanje 3 člana Predsjedništva.
Predsjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Predsjedništva.
U iznimnim hitnim slučajevima , kada je potrebno djelovati neodgodivo, članovi Predsjedništva mogu o odlukama glasovati putem e-maila ili faxa.
Sjednicama Predsjedništva predsjedava Predsjednik HBS-a.

V
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE


Članak 29.

Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.

Članak 30.

Udruga stječe imovinu:
- od članarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- od dotacija iz proračuna,
- od donacija i sponzorstava,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Udruga se kao neprofitna pravna osoba ne osniva u svrhu ostvarivanja dobiti, a svaka možebitna dobit može se upotrijebiti jedino i isključivo u unapređenje rada udruge.

Članak 31.

U obavljanju djelatnosti udruga može uz rad članova angažirati i vanjske suradnike, sve temeljem autorskih ugovora i ugovora o djelu.

VI
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE


Članak 32.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina preostala po podmirenju troškova pripasti će osnivačima udruge.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 33.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 34.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.


U Zagrebu, 25. lipnja 2010. godine

Predsjednik Udruge
TOMISLAV GOLUBAN

RJEŠENJE o upisu udruge u Registar udruga Republike Hrvatske

Želim POSTATI ČLAN Hrvatskih Blues Snaga!
Ispunjenu pristupnicu pošaljite na .
O vašem statusu članstva bit ćete obaviješteni putem e-maila

Vaša košarica
Ovdje zaključite narudžbu!
NAPOMENA: ne zaključujte narudžbu prije no što obavite kupnju svih željenih artikala

IZDVOJENO

ANKETA
Domaću blues scenu:Blues Aid
Status CMC Piratstvo HDU Porin Spona KAMO.hr
Radio KL EURODOM Moto klub Patriot ERUS TURKI party Mega muzika Sax - klub hrvatskih glazbenika
Glazbena garaža Czech blues Glas*BA Little Pigeon's Forhill Blues Band Fender guitars Blues Destiny Records
Rockom protiv zlostavljanja MODERN BLUES HARMONICA top of the shops dobri duh rock'n'rolla